anliggender dating agenturer søg kvinder eritrea

3 i forordning (EU) / 3).« b) Stk. Ændring 19 Forslag til forordning Betragtning 18 Kommissionens forslag Ændring (18) De kompetente myndigheder, der er udpeget i en medlemsstat, bør have mulighed for at beslutte at levere havnetjenester med en public service-forpligtelse selv eller direkte at overlade leveringen af sådanne tjenesteydelser til en intern operatør. 1 kan homøopatiske lægemidler gives til ikke-fødevareproducerende dyr.   Når Kommissionen vedtager de gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i stk. . 3, affattes således:. . (28) I

Spagat beim sex wo tragen schwule den ohrring

tilfælde med tværnationale tvister eller klager bør de forskellige organer, som yder uafhængigt tilsyn, samarbejde med hinanden og udveksle oplysninger om deres arbejde. (3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU). . juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål ( EFT L 221.8.1998,. . I tilfælde af at indgåelsen af en kontrakt om havnetjenester kan resultere i, at en anden leverandør af havnetjenester overtager driften, bør den kompetente myndighed i tilfælde af overførsel af personale kræve, at den valgte leverandør anvender bestemmelserne i Rådets direktiv 2001/23/EF. .

anliggender dating agenturer søg kvinder eritrea

Ændring 196 Forslag til forordning Artikel 77  stk. . 8 b (nyt) Kommissionens forslag Ændring 8b) "antiparasitære lægemidler: et lægemiddel eller medicinsk stof, der anvendes til behandling af parasitære sygdomme, der har forskellige årsager; Ændring 66 Forslag til forordning Artikel 4  stk. . Antimikrobielle lægemidler må kun anvendes i overensstemmelse med artikel 115 og 116 til behandling af tilstande, som der ikke findes nogen anden behandling for, og hvis deres anvendelse ikke indebærer en risiko for folke- eller dyresundheden. 9 Kommissionens forslag Ændring. Kliniske forsøg, der tilvejebringer væsentlige oplysninger om et veterinærlægemiddels sikkerhed og virkning, bør udformes og gennemføres på en sådan måde, at de giver de mest tilfredsstillende resultater ved anvendelse af så få dyr som muligt; procedurerne bør være sådanne, som efter alt at dømme fremkalder. Ændring 26 Forslag til forordning Betragtning 39 Kommissionens forslag Ændring (39) Det er vigtigt at betænke det internationale aspekt af udviklingen af antimikrobiel resistens i forbindelse med vurderingen af forholdet mellem fordele og risici ved visse antimikrobielle veterinærlægemidler i Unionen. 33 Rådets direktiv 91/629/EØF. . (17) Forslag til direktiv om offentlige indkøb, KOM/2011/0896 endelig. Ved kroniske sygdomme og til periodisk behandling må den maksimale mængde ikke overstige tre måneders behandling. (22) Når en havns forvaltningsorgan modtager offentlige midler og samtidig fungerer som en leverandør af tjenesteydelser, må den pålægges en forpligtelse til at føre separate regnskaber for henholdsvis offentligt finansierede aktiviteter, der udføres i dets egenskab af havnens forvaltningsorgan, og aktiviteter på konkurrencemæssige betingelser for.


Thai massage farum bornholm sex


Det bør være muligt for allerede bestående organer såsom konkurrencemyndigheder, domstole, ministerier eller ministerielle departementer, som ikke er knyttet til havnens forvaltningsorgan, at blive udpeget til dette formål. (27) Det erkendes, at et lægemiddels potentielle indvirkning på miljøet kan afhænge af den anvendte mængde og af, hvor stor en mængde af det farmakologiske stof der som følge heraf kan nå ud i miljøet. 1, litra a forlænges den i artikel 34 fastlagte beskyttelsesperiode med fire. Såfremt den første anliggender dating agenturer søg kvinder eritrea markedsføringstilladelse vedrørende mere end en enkelt art eller en ændring godkendes i overensstemmelse med artikel 65, således at markedsføringstilladelsen udvides til også at omfatte en anden af de arter, der er opført i artikel 34, stk. . Det, at de forskriftsmæssige og administrative hindringer for denne anerkendelse fjernes, bør ikke have indflydelse på sundhedspersonalets eventuelle faglige eller etiske pligt til at nægte at udlevere det ordinerede lægemiddel. Alle ændringer af de indgivne oplysninger meddeles den agenturet, der om nødvendigt derefter ændrer den oprindelige tilladelse. 3, skal udføre følgende opgaver: Sagkyndige personer, der er ansvarlige for lægemiddelovervågning,.


Fisse og pik escortpiger århus

(24) Havneforvaltningsorganets rolle. B) hvis der ikke findes noget lægemiddel som omhandlet i litra a i) et humanmedicinsk lægemiddel, som i den pågældende medlemsstat eller en anden medlemsstat er godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF (30) eller med forordning (EF). .   Alle medlemmer, stedfortrædere og ledsagende eksperter skal fremlægge en offentlig tilgængelig interesseerklæring. Sex Xx Porn Toons Erotisk Blog Rostved Lejlighed Give Mig Jeg Nød. 1 nævnte oplysninger skal være angivet i et letlæseligt og letforståeligt sprog eller, hvis det er relevant, med forkortelser eller piktogrammer, som er almindelige i hele Unionen. Personer, der i overensstemmelse med artikel 107, stk. . maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF). . 27 k (nyt) Kommissionens forslag Ændring 27k) »parallelforhandling forhandling fra en medlemsstat til en anden af et veterinærlægemiddel godkendt ved en centraliseret procedure, af en virksomhed med tilladelse,. I sådanne tilfælde skal lægemidler, der er farlige for miljøet eller for de behandlede dyr, erstattes af mindre farlige lægemidler med samme terapeutiske virkning. 1  litra b a (nyt) Kommissionens forslag Ændring ba) Ud over fremstillingstilladelsen skal de anførte producenter også dokumentere og bekræfte en produktion i overensstemmelse med god fremstillingspraksis GMP.